Statut Fanklubu

Zablokowany
Awatar użytkownika
maro86
Administrator
Posty: 945
Rejestracja: pt, 02 sty 2009, 11:40
Numer GG: 4713263
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Statut Fanklubu

Post autor: maro86 » sob, 21 maja 2011, 12:57

Statut Fanklubu "REPUBLIKA MARZEŃ - Fanklub Republiki i Grzegorza Ciechowskiego"
Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Fanklub nosi nazwę "REPUBLIKA MARZEŃ – Fanklub Republiki i Grzegorza Ciechowskiego", w dalszych postanowieniach statutu zwany Fanklubem.
§ 2. Jako skrót nazwy Fanklubu przyjmuje się "Republika Marzeń".
§ 3. Fanklub jest grupą osób fizycznych, zawiązaną na czas nieograniczony w celu kultywowania i propagowania idei, myśli i wartości oraz zgodnego z prawem rozpowszechniania wszelkiego rodzaju dzieł artystycznych stworzonych przez Republikę i Grzegorza Ciechowskiego, a także informacji o nich.
§ 4. Fanklub nie posiada osobowości prawnej. Działalność Fanklubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II Cele Fanklubu i sposoby ich realizacji
§ 5. Celami Fanklubu są:
1) zrzeszanie fanów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego,
2) propagowanie informacji dotyczących Republiki i Grzegorza Ciechowskiego,
3) kultywowanie i propagowanie myśli i wartości wyrażonych w twórczości Republiki i Grzegorza Ciechowskiego,
4) zgodne z prawem rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju dzieł artystycznych stworzonych przez Republikę i Grzegorza Ciechowskiego,
5) promowanie młodych twórców.
§ 6. Fanklub swe cele realizuje poprzez:
1) organizację, współorganizację, wspieranie i czynny udział w stałych i doraźnych imprezach kulturalnych,
2) współpracę z muzykami Republiki i osobami im bliskimi,
3) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania oraz mediami,
4) prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej, w tym - w szczególności - prowadzenie strony http://www.republikamarzen.pl oraz forum dyskusyjnego http://forum.republikamarzen.pl, które w zamyśle winny stać się skarbnicą wiedzy dla wszystkich zainteresowanych twórczością Republiki i Grzegorza Ciechowskiego.

Rozdział III Prawa i obowiązki członków
§ 7. Członkami Fanklubu mogą być osoby fizyczne.
§ 8. Fanklub posiada Członków Zwykłych (zwanych dalej Członkami), Członków Specjalnych (zwanych dalej Starszyzną) oraz Sympatyków.
§ 9. Członkostwo uzyskuje się poprzez zarejestrowanie się na forum dyskusyjnym http://forum.republikamarzen.pl, złożenie wniosku do Zarządu oraz zapłaceniu pierwszej składki miesięcznej, będącej jednocześnie opłatą wpisową do Fanklubu.
§ 10. Warunkiem bezwzględnym uzyskania członkostwa jest zaakceptowanie postanowień Statutu Fanklubu w złożonym wniosku.
§ 11. Członkowie Fanklubu mają prawo:
1) uczestniczyć w spotkaniach, koncertach oraz innych imprezach organizowanych przez Fanklub,
2) uczestniczyć w głosowaniach dotyczących bieżącej działalności Fanklubu,
3) zgłaszać wnioski co do działalności Fanklubu,
4) współdziałać w realizacji celów statutowych Fanklubu,
5) posiadać legitymację Fanklubu.
6) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Fanklub.
§ 12. Członkowie Fanklubu mają prawo udziału w wyborach Zarządu Fanklubu. Z chwilą przyjęcia w szeregi Starszyzny uzyskują prawo kandydowania do Zarządu.
§ 13. Członkowie Fanklubu mają obowiązek:
1) przestrzegać statutu i uchwał władz Fanklubu,
2) działać na rzecz Fanklubu i wspierać go w realizacji statutowych celów,
3) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Fanklubu,
4) dbać o dobre imię Fanklubu,
5) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 14. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce władz Fanklubu,
2) decyzji władz Fanklubu,
3) śmierci członka.
§ 15. Zarząd Fanklubu może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa bezwzględną większością głosów, gdy członek:
1) nie przestrzega statutu lub uchwał władz Fanklubu,
2) działa na szkodę Fanklubu,
3) nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż pół roku. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Starszyzny.
§ 16. Sympatykiem Fanklubu jest każda osoba, która zarejestrowała się na forum dyskusyjnym http://forum.republikamarzen.pl , a nie spełnia wszystkich warunków zostania Członkiem Fanklubu.
§ 17. Sympatyk Fanklubu nie posiada prawa wyborczego, natomiast z chwilą przyjęcia go do Starszyzny uzyskuje prawo czynnego udziału w wyborach Zarządu Fanklubu.
§ 18. Członkiem Starszyzny staje się w ramach zaproszenia, po zarekomendowaniu Członka Starszyzny wraz z podaniem uzasadnienia i poparciu tej rekomendacji przez co najmniej dwóch innych Członków Starszyzny, przy akceptacji Zarządu wyrażonej zwykłą większością głosów. Członkiem Starszyzny może zostać jedynie Członek lub Sympatyk Fanklubu.
§ 19. Członkowie Starszyzny będący Członkami Fanklubu zachowują swoje prawa i obowiązki.
§ 20. Sympatyków Fanklubu przyjętych do Starszyzny obowiązuje § 13. z wyłączeniem Pkt. 5).

Rozdział IV Władze Fanklubu
§ 21. Władzami Fanklubu są:
1) Zebranie Członków i Sympatyków Fanklubu wchodzących w skład Starszyzny. Dopuszcza się Zebranie w formie wyrażania woli na forum w miejscu wydzielonym. Czas trwania takiego Zebrania (czas na wyrażenie woli przez osobę uprawnioną) nie może być krótszy niż 7 dni.
2) powoływany przez Starszyznę 5-osobowy Zarząd.
§ 22. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Sposób wyboru i odwoływania Zarządu oraz poszczególnych jego członków reguluje Ordynacja Wyborcza Fanklubu.
§ 23. Członkowie Zarządu oraz Pełnomocnicy Zarządu pełnią swe funkcje honorowo.
§ 24. Zarząd powołuje pełnomocników, nadając im obowiązki, uprawnienia i tytuły. Uprawnienia nadane pełnomocnikom przez Zarząd, muszą być mniejsze od kompetencji Zarządu. Powołanie pełnomocnika Zarządu odbywa się bezwzględną większością głosów. Powołanie przez Zarząd Pełnomocnika jest ogłaszane na Forum Fanklubu.
§ 25. Pełnomocnik Zarządu może być również powołany na wniosek Członka Starszyzny. Wniosek taki musi zawierać wskazanie kompetencji Pełnomocnika oraz uzasadnienie personalnej kandydatury. Powołanie tak wnioskowanego Pełnomocnika odbywa się zgodnie z § 24.
§ 26. Pełnomocnik Zarządu może zostać powołany spośród grona Członków Zarządu
§ 27. Powołany przez Zarząd Skarbnik musi zdobyć wotum zaufania Starszyzny wyrażone zwykłą większością głosów.
§ 28. Zarząd, w zgodzie z § 24, ustanawia Pełnomocnika ds. kontaktów z mediami („Rzecznika”). W razie potrzeby Rzecznik wskazuje swojego zastępcę na konkretną imprezę, który musi zostać zaakceptowany przez Zarząd bezwzględną większością głosów.
§ 29. Zarząd odwołuje Pełnomocnika bezwzględną większością głosów. Uzasadniony wniosek o odwołanie Pełnomocnika ma prawo złożyć Zarządowi każdy członek Starszyzny.
§ 30. Kompetencje Zarządu:
1) wykonywanie zadań ustalonych przez Starszyznę, zgodnie z § 30,
2) realizacja statutowych celów Fanklubu,
3) zarządzanie majątkiem Fanklubu, w tym nadzorowanie pracy Skarbnika i pozostałych Pełnomocników,
4) sporządzanie planów działania i budżetu Fanklubu,
5) przyjmowanie i skreślanie członków Fanklubu.
§ 31. Wniosek do Zarządu o wykonanie konkretnego zadania winien być złożony przez co najmniej trzech Członków Starszyzny. Zarząd jest zobligowany odpowiedzieć w terminie 5 dni kalendarzowych czy wnioskowane zadanie jest wykonalne w ramach możliwości Zarządu i Fanklubu.

Rozdział V
Składki
§ 32. Składka Członka Fanklubu wynosi 10 zł miesięcznie.
§ 33. Istnieje możliwość wpłaty za dłuższe okresy w wysokości odpowiednio 30 zł kwartalnie, 60 zł półrocznie, 120 zł rocznie.
§ 34. Zarząd może, w szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek zainteresowanego lub innego Członka Fanklubu, obniżyć składkę Członka na czas określony, na podstawie uchwały
§ 35. Pierwsza miesięczna składka stanowi jednocześnie wpisowe do fanklubu.
§ 36. Zaległość we wpłatach dłuższa niż pół roku może skutkować wykluczeniem z fanklubu na podst. postanowień Statutu (§ 15 pkt 3).
§ 37. Składki należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze 66 1140 2004 0000 3802 6644 8956. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko i/lub nick na forum.

Rozdział VI Majątek i Fundusze
§ 38. Majątek Fanklubu powstaje ze składek członkowskich, dodatniego bilansu organizowanych imprez i innych dobrowolnych wpłat.
§ 39. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fanklubu podejmuje Zarząd.
§ 40. Funduszami Fanklubu dysponuje Skarbnik, odpowiedzialny przed Zarządem.

Rozdział VII Postanowienia końcowe
§ 41. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Fanklubu podejmuje Zebranie Członków Fanklubu kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fanklubu Zebranie Członków Fanklubu określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Fanklubu.
§ 42. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Statut decyduje jednomyślnie Zarząd.
§ 43. Statut wchodzi w życie 15 listopada 2011 r.

W wyniku wyborów zakończonych 3.08.2011 r. stwierdza się, że w skład Zarządu wchodzą: Iwaka_, JJ-ka, Naty, Astronom_, Sławek. Pełnomocnikiem Zarządu - Skarbnikiem, zaakceptowanym przez Starszyznę jest Astronom_.
Ostatnio zmieniony pn, 21 lis 2011, 16:06 przez teatr_magiczny, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmiana Statutu
Obrazek
jestem cenzorem wrogich sił... układu sił...

Awatar użytkownika
maro86
Administrator
Posty: 945
Rejestracja: pt, 02 sty 2009, 11:40
Numer GG: 4713263
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

Składki

Post autor: maro86 » sob, 21 maja 2011, 13:05

1. Składka członka fanklubu wynosi 10 zł miesięcznie.
2. Istnieje możliwość wpłaty za dłuższe okresy w wysokości odpowiednio 30 zł kwartalnie, 60 zł półrocznie, 120 zł rocznie.
3. Zarząd może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, obniżyć składkę na czas określony, na podstawie uchwały.
4. Pierwsza miesięczna składka stanowi jednocześnie wpisowe do fanklubu.
5. Zaległość we wpłatach dłuższa niż pół roku może skutkować wykluczeniem z fanklubu na podst. postanowień Statutu (§ 15 pkt 3).

Numer konta: 66 1140 2004 0000 3802 6644 8956.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko i/lub nick na forum.
Obrazek
jestem cenzorem wrogich sił... układu sił...

Zablokowany

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość